เกษตรที่สูงจังหวัดตาก ยินดีต้อนรับ Blog

ร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน และแนวทางปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ แนวทางการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” แบบออนไลน์